Informace o maturitě

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2020 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2 – 3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP / ředitel školy
max. 3 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění
max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy

INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Pokud bude docházka na střední školy obnovena k 1. červnu 2020, pak maturitní zkoušky proběhnou nejdříve tři týdny po znovuotevření škol. Maturitní zkouška bude bez písemných prací v českém jazyce i v anglickém jazyce. Ve státní části se budou konat jen didaktické testy.

Pokud nebude k 1. červnu docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v 1. pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl také v případě úspěchu získat maturitní vysvědčení.  Milí maturanti, nespoléhejte na to, že maturitní zkouška nebude a pečlivě se připravujte a respektujte pokyny svých zkušených pedagogů. Společně to zvládneme i v této těžké době.

Mgr. Musil Radek
ředitel školy

DOKUMENTY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Seznam literárních dělSTÁHNOUT