Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2023/2024

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Přihlášku na střední školu obdržíte od výchovného poradce na základní škole. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí obsahovat potvrzení údajů klasifikace školou. Pokud se žák hlásí odjinud než ze ZŠ, lze místo potvrzení klasifikace školou přiložit ověřené kopie vysvědčení. Tyto kopie pak budou součástí dokumentace uchazeče (a později žáka školy).

Nezbytným předpokladem, za kterých se může uchazeč stát žákem střední školy „Gellnerka“, je zejména doporučení školského poradenského zařízení (vydané SPC, PPP) obsahující podpůrná opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přihláška pro první kolo přijímacího řízení se podává přímo řediteli školy do 1. března 2023. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Mateřské školy, základní školy a střední školy Gellnerka Brno, příspěvková organizace (www.gellnerka.cz) a na úřední desce v budově školy (Gellnerova 1, 637 00 Brno – Jundrov). Škola odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.

Formuláře/tiskopisy přihlášek na střední škole naleznete ke stažení: ZDE

Vzor/návod pro vyplnění přihlášky na střední školy naleznete: ZDE

Odvolání

Lze podat během 3 (tři) pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku si musíte písemně zažádat o vydání náhradního zápisového lístku, a to u orgánu, který vydal původní zápisový lístek (Krajský úřad podle Vašeho trvalého bydliště). Součástí žádosti je i čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

Máte-li nějaké nezodpovězené otázky ohledně přijímacího řízení, neváhejte se zeptat telefonicky, nebo emailem.

Telefonní číslo je +420 541 220 083.

Email: martin.zizlavsky@gellnerka.cz