Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách

Přinášíme vám informace o pravidlech, která se týkají obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a čestné prohlášení, které je nutné předložit.

 

1. Příchod ke škole

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Vyučující budou organizovat shromáždění žáků ve skupinkách tak, jak budou následně společně ve třídách.

2. Vstup do školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (chodby, schodiště, šatny). Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Ve škole se žáci mohou pohybovat v určených třídách pro jednotlivé skupiny a v případě potřeby mohou jít přes chodbu na WC. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (nošení roušky, umývání rukou, dezinfekce, vyhrazený prostor pro pohyb žáků ve škole atd.). Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka a zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. V šatnách se budou žáci střídat po určených skupinkách na konzultace.

3. V budově školy

Pohyb žáků v budově školy bude minimalizován pouze na přesun ze šatny do třídy, návštěvu toalety a odchod z třídy do šatny. Přestávku budou žáci trávit ve třídě. Na toaletu budou žáci chodit jednotlivě. Při přesunech žáků do tříd je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné, pokud to možné není, tak nejméně 1,5 metru odstupu. Před opuštěním třídy si žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Zásadním preventivním faktorem je časté větrání a dlouhé větrání ve třídách.

4. Ve třídě

Neprodleně před příchodem do třídy, si musí každý umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a použít dezinfekci na ruce.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, musí být zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud by docházelo k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Mezi žáky ve třídě musí být odstup – 2 metry (nejméně 1,5 metru). Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují ruce ve své třídě. V každé třídě je nezbytné často větrat. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

5. Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID- 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn na verandu školy (netýká se zletilého žáka), vyučující bude informovat neprodleně vedení školy. Vedení školy bude kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). Ostatní žáci změní aktivitu na pobyt venku pod dohledem vyučujícího s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci změní aktivitu na pobyt venku pod dohledem vyučujícího s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

6. Osoby s rizikovými faktory

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato čestné prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Mgr. Musil Radek, v. r. ředitel školy