Informace rodičům a žákům o provozu školy od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych vás informoval o provozu školy od 1. 9. 2020. Při vstupu do školy nemusí žáci předkládat žádné potvrzení o bezinfekčnosti, jak tomu bylo na jaře. Žáci nemusí ve vnitřních prostorách školy používat roušky. Tato situace se ale může změnit v závislosti na epidemiologické situaci v regionu. Buďte prosím tedy připraveni i na tuto variantu. V případě, že bude zavedena povinnost roušek ve škole, musí mít žák na každý den 2 roušky a sáček na odložení použité roušky. Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy
v úterý 1. 9. 2020 v 8:00.

Ve středu 2. 9. 2020 budou probíhat třídnické hodiny. V třídnických hodinách budeme aktualizovat kontakty na rodiče i žáky (e-mailové adresy, telefonní čísla) tak, abychom byli připraveni na komunikaci při případném uzavření školy kvůli nemoci COVID-19 nebo v případě, kdy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění. Dále budeme zjišťovat, zda jsou vaše děti připraveni na online výuku (mají funkční notebook – počítač s mikrofonem, případně mobilní telefon).

V souvislosti se zamezením šíření nemoci COVID-19 vás důrazně upozorňujeme, že žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud budou patrné příznaky onemocnění již při příchodu žáka do školy nebo v průběhu výuky, bezodkladně vás vyzveme, abyste si dítě co nejrychleji vyzvedli. Do doby, než si dítě převezmete, bude izolováno od spolužáků i učitelů. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. V případě, že bude více než 50 % žáků jedné třídy v karanténě, je škola povinna zabezpečit distanční výuku pro chybějící žáky a žáci jsou povinni se distančně vzdělávat. Při případném uzavření školy budou realizovány online hodiny dle připraveného rozvrhu.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, proto u vstupu do budovy školy, v učebnách a na sociálních zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.

Učitelé budou také poučeni o nutnosti častého větrání v učebnách. Žáci jsou povinni si po příchodu do školy důkladně umýt ruce 20–30 sekund teplou vodou a mýdlem, popř. provést dezinfekci rukou. Upozorněte prosím vaše děti, ať se chovají zodpovědně a ohleduplně vůči svým spolužákům i učitelům a důsledně dodržují hygienická opatření.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Jistě vás také zajímá, jak se škola bude vyrovnávat s dopady vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. V prvních týdnech školní výuky budou zmapovány pokroky dosažené jednotlivými žáky a na výsledky pak budeme reagovat přípravou výuky. Vzdělávací obsah bude nutné vzhledem k délce distančního vzdělávání a jeho specifikům přeplánovat tak, aby si žáci doplnili učivo, na které mají v letošním roce navazovat. Začátek školního roku bude především věnován doplnění, opakování, procvičování a upevňování učiva z minulého školního roku.

Vážení rodiče, milí žáci, věřím, že celou situaci společně zvládneme. Pokud máte jakékoliv otázky, můžete se na mě či třídní učitele obracet e-mailem, telefonicky či osobně.

Těším se na spolupráci ve školním roce 2020/2021 a opravdu moc se těším na to, až se naši žáci vrátí do školy.

Mgr. Radek Musil
ředitel školy

Informace rodičům a žákům o provozu školy od 1.9.2020 [PDF]